EKOCHOP.com
Napíšte námEmail
Integrované samosprávne Centrum pre zhodnocovanie Komunálnych Odpadov

Integrované samosprávne Centrum pre zhodnocovanie Komunálnych Odpadov (CENTRO)

 

 

 

 

Obsah

Úvod: Komunálne odpady a samospráva. Dnešný stav a pohľad do neďalekej budúcnosti
Ponuka spolupráce
Schéma nakladania s odpadmi v CENTRO
Ilustračné obrázky jednotlivých zariadení navrhnutých na separovanie a zhodnotenie odpadov v CENTRO
Porovnanie súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi a nami navrhované riešenie - vybudovanie samosprávneho centra CENTRO

 

 

Úvod: Komunálne odpady a samospráva. Dnešný stav a pohľad do neďalekej budúcnosti

 

Medzi základné problémy ktoré musí dennodenne riešiť každá samospráva vo vzťahu k občanovi a ochrane životného prostredia je povinnosť ekologicky správne nakladať s komunálnymi odpadmi. Náklady spojené so zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov tvoria nezanedbateľnú nákladovú položku rozpočtov samospráv a každoročne sa zvyšujú. Ako ďalej v komunálnych odpadoch ?......, čo to bude stáť ?...... , kde na to máme zobrať finančné prostriedky ?...... , ako vysvetlíme občanom zvýšenie cien.....?, to sú základné otázky s ktorými sa samosprávy sústavne musia zaoberať. Zákon o odpadoch, smernice EÚ, usmernenia, v blízkej budúcnosti vytvoria pre samosprávu platformu rapídne zvyšujúcu zaťaženie obyvateľov a samospráv nákladmi za zneškodňovanie komunálnych odpadov.

 

Podľa smerníc EÚ ku ktorým sa chceme pripojiť, sú povinný všetci pôvodcovia zabezpečiť odklon odpadov od skládkovania a zabezpečiť prednostne materiálové/energetické zhodnocovanie odpadov. - Samosprávy budú mať za povinnosť prijať také opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu opätovného použitia materiálu, ako aj k zvýšeniu recyklácie odpadu z domácností v komoditách papier, kov, plast a sklo najmenej na 50 % z objemu, podľa hmotnosti. - Zákon o odpadoch samosprávam zakáže, aby vytriedený odpad zo separovaného zberu v budúcnosti skončil na skládkach. - Dodržiavaním zákona o odpadoch dosiahneme že začne platiť zásada:

 

„Čím viac druhotných surovín bude vyseparovaných z komunálnych odpadov - tým menej bude občan za odpady platiť.“

 

Separovaný zber v blízkej budúcnosti prestane byť finančne náročnou povinnosťou občanov a samospráv. Separovanie bude východiskom, ako znížiť náklady za nakladanie s komunálnymi odpadmi. Zvýšeniu efektivity separovania a znižovaniu nákladov na zneškodnenie a zhodnotenie komunálnych odpadov v nadväznosti na schválenie nového Zákona o odpadoch sa venujeme v ponuke spolupráce, ktorú Vám týmto predkladáme.

 

 

 

Ponuka spolupráce

 

Čo samosprávam navrhujeme ?

 

Vybudovať na regionálnej úrovni Integrované Centrum pre zhodnocovanie Komunálnych Odpadov (CENTRO). CENTRO bude tvoriť sústava zariadení, ktorá samosprávam regionálne napomôže vyriešiť problémy spojené s nedostatočnou úrovňou zhodnocovania komunálnych odpadov a neúmernou mierou skládkovania. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce, bude zvýšenie efektivity zhodnotenia komunálnych odpadov, čo bude mať za následok nižšie náklady občanov a samospráv na nakladanie s komunálnymi odpadmi. - Spoluprácu pri príprave, realizácii a prevádzkovaní zariadenia na komplexné zhodnocovanie komunálnych odpadov pod názvom Integrované Centrum pre zhodnocovanie Komunálnych Odpadov (ďalej len CENTRO). Názov vystihuje podstatu projektu. - Navrhnúť zariadenia v CENTRO na separovanie a zhodnocovanie KO tak, aby zo separovaného zberu a z triedenia zmesového odpadu bolo možné materiálovo a energeticky zhodnotiť až 70 % komunálnych odpadov.

 

 

Ako spoločne so samosprávami dokážeme zabezpečiť splnenie tejto úlohy?

 

Spoločne uzatvoríme zmluvu o spolupráci . Na základe tejto zmluvy naša organizácia bez finančnej spoluúčasti samosprávy:

 • Vyhľadá vhodnú lokalitu pre umiestnenie zariadenia CENTRO
 • Spracuje Štúdiu o ochrane životného prostredia (EIA)
 • Spracuje projektovú dokumentáciu
 • Vybaví stavebné povolenie
 • Pripraví projekt pre získanie finančných prostriedkov
 • Vykoná počas stavby autorský dozor
 • Zavedie prevádzku zariadenia CENTRO
 • Zabezpečí odbyt vyseparovaných surovín

 

 

O aké zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa vlastne jedná ?

Funkčnou súčasťou zariadenia CENTRO je bioplynová elektráreň a takmer dokonalá linka na triedenie a zhodnocovanie odpadov s nevyhnutnou automatizáciou. Zariadenie je vybavené strojnými časťami odolnými proti poškodeniu nežiadúcimi prímesami nachádzajúcimi sa v komunálnom a priemyslovom odpade. Zariadenie nepoškodia ani kusy železobetónu, železa, kameňov a skla. Zariadenie neprodukuje žiadne škodlivé emisie a ani imisie. Technológia a skladovanie odpadov sú umiestnené v uzavretom priestore so vzduchotechnikou zaručujúcou ochranu pracovníkov a ŽP.

 

Zariadenie CENTRO nie je spaľovňou a ani pyrolýznou jednotkou!

 

 

Čo zariadenie CENTRO dokáže?

 

Zariadenie bude schopné mimo komodít vyseparovaných občanmi spracovať aj iné druhy ostatných odpadov ( napr. zmesový komunálny odpad, veľkoobjemový odpad a stavebný odpad, korene stromov, poľnohospodársky odpad, priemyslový odpad a čistiarenské kaly). Zmesové komunálne, veľkoobjemové a stavebné odpady, v súčasnosti zhromažďované v klasických popolniciach a veľkoobjemových nádobách, už nebudú odpadom určeným na skládku. Pre samosprávy budú novým zdrojom druhotných surovín, ktorých vytriedenie zaplatia výrobcovia , v súlade s ich rozšírenou zodpovednosťou

 

Zariadenie CENTRO nebude spracovávať nebezpečné odpady

 

 

Znížia sa prevádzkovaním zariadenia CENTRO náklady samospráv na zhodnotenie/zneškodnenie komunálnych odpadov ?

 

Ak do platnosti vstúpi Zákon o odpadoch, a začne sa dôkladne separovať, predĺži sa životnosť skládok o viac ako 70 % a samospráva ušetrí na zneškodnení každej tony komunálnych odpadov .

 

 

Budú mať samosprávy aj iné finančné príjmy z prevádzky CENTRO ?

 

Zariadenie CENTRO bude zhodnocovať aj priemyslové, poľnohospodárske a obchodné odpady. Súčasťou zariadenia bude aj výroba tuhých alternatívnych palív, elektrickej energie, kompostu. Príjem zo zhodnocovania odpadov a z výroby vyššie uvedených komodít bude tvoriť zisk pre samosprávy, podieľajúce sa na projekte.

 

 

Schéma nakladania s odpadmi v CENTRO

 

Zo zmesového komunálneho odpadu (TKO), separovaného zberu, osobitne zberaných KO, priemyslových odpadov, poľnohospodárskych odpadov, odpadov z obchodnej činnosti a biologicky rozložiteľných odpadov sa v CENTRO:

 • Vytriedia Biologicky Rozložiteľné Odpady a Biologicky Rozložiteľné Komunálne Odpady
 • Biologicky rozložiteľné odpady vyseparované zo zmesových komunálnych odpadov, budú využité po pred úprave ako zdroj pre výrobu plynu v bioplynovej stanici.
 • Bio odpad po zhodnotení v bioplynovej elektrárni bude spracovaný na kompost, alebo pelety.
 • Bioplyn bude využitý v kogeneračnej jednotke na výrobu tepla a elektrickej energie.
 • Vyseparované plasty (PP, PE, PET, HDPE) – tie, ktoré nie sú znečistené prímesami, budú odpredané na materiálové zhodnotenie.
 • Znečistené plasty (mimo PVC) budú použité ako súčasť Tuhého Alternatívneho Paliva (SRF)
 • Sklo po roztriedení na jednotlivé farby bude odpredané do sklární.
 • Kovy po roztriedení na magnetické a farebné budú odpredané do huty.
 • Drevo bude využité ako súčasť TAP.
 • Stavebné odpady budú zhodnotené ako stavebné výrobky.

 

 

Vysvetlivky:
ZELENÁ Vytriedením odpadov v CENTRO samosprávy zhodnotia do 80 % z komunálnych odpadov.
ČERVENÁ Zostatok z procesu triedenia (do 32 %), tvoria odpady, ktoré nie je možné materiálovo a energeticky zhodnotiť. Takéto odpady je možné už len zneškodniť .

 

 

 

Ilustračné obrázky jednotlivých zariadení na separovanie a zhodnotenie ostatných odpadov v CENTRO

 

Obrázok č.1 Linka na výrobu Tuhých alternatívnych palív

 

 

Obrázok č.2 Pred úprava bio odpadov pred zhodnotením v bioplynovej stanici.

 

 

Obrázok č.3 Bioplynová stanica

 

 

Obrázok č. 4 Kogenerácia elektrickej energie a tepla z bioplynu 1 MW

 

 

 

Porovnanie súčasného nakladania s komunálnymi odpadmi a nami navrhovaného nového typu nakladania s komunálnymi odpadmi v zariadení CENTRO

 

(Finančné a iné benefity, ktoré získajú samosprávy realizáciou projektu CENTRO)

 

 

Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi:

Samospráva platí za zneškodnenie komunálnych odpadov.

 

 

Navrhovaný stav - výhľad pre nakladanie s komunálnymi odpadmi (CENTRO)

 

Náklady samosprávy na zneškodnenie 1 tony komunálnych odpadov sa znížia o odpady vyseparované a predané. Samospráva platí len za zneškodnenie 32 – 50 % z celkového objemu vyprodukovaných komunálnych odpadov.

 

Ilustračný obrázok

 

 

Výrobok z komunálneho odpadu Tuhé Alternatívne Palivo vyrobené z komunálnych odpadov ( Solid Recovery Fuel - SRF) Zhodnotením materiálovo nevyužiteľných – ale horľavých komunálnych odpadov sa vyrobí SRF. Certifikované SRF je výrobkom a nie odpadom. Výhrevnosť TAP HQ je vyššia ako je výhrevnosť hnedého uhlia. TAP HQ je možné odpredať. Z jednej tony TKO sa vyrobí až 300 kg TAP.

 

 

Porovnanie logistiky nakladania s komunálnymi odpadmi v súčasnosti s výhľadom spracovania komunálnych odpadov v CENTRO

 

 

Porovnanie spôsobu nakladania s komunálnymi odpadmi u našich susedov na Slovensku a v jednotlivých štátoch EÚ

 

 

Orientačné zloženie komunálneho odpadu na Slovensku pred separovaným zberom, s uvedením % v súčasnosti separovateľných komodít

 

 

Zloženie zmesového komunálneho odpadu vyvážaného na skládku na Slovensku potom čo bol zavedený separovaný zber od občanov.

 

 

Náklady na vyseparovanie 1 tony druhotných surovín z komunálnych odpadov v súčasnosti na Slovensku. (v nákladoch nie je započítané dotrieďovanie a lisovanie !)

 

 

Podľa údajov je z pohľadu nákladov na vytriedenie jednej tony odpadu najoptimálnejšie, keď občania vytriedia ročne 45 kg. Vtedy funguje systém triedeného zberu, v pomere cena a množstvo, ideálne. Nižšie množstvo vytriedených odpadov je spojené s vyššou mierou prímesí v triedenom zbere, ktoré zvyšujú náklady na vytriedenie jednej tony odpadu. Naopak, vyššie množstvo vytriedených odpadov si vyžaduje vyššie zapojenie obyvateľov do triedeného zberu spojenú predovšetkým so zvýšením kapacity infraštruktúry. Pričom v tomto prípade náklady na prevádzku systému sa zvyšujú omnoho viac, ako množstvá vytriedených odpadov.

 

 

Záver

 

Je potrebné prijať také opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu opätovného použitia materiálu, ako aj k zvýšeniu recyklácie odpadu z domácností v komoditách papier, kov, plast a sklo najmenej na 50 % podľa hmotnosti. Jedinou možnosťou a cestou, ako sa priblížiť k limitom recyklácie stanovených v rámcovej smernici EÚ, je vyseparovať a zhodnotiť viac plastov, papiera a skla oproti súčasnosti.

 

ZREALIZOVANIE INTEGROVANÉHO SAMOSPRÁVNEHO CENTRA PRE ZHODNOCOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV „CENTRO“ JE NEVYHNUTNOU PODMIENKOU PRE SPNENIE CIEĽOV V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE BEZ VÝRAZNÉHO NAVÝŠENIA FINANČNEJ ZÁŤAŽE SAMOSPRÁV A OBYVATEĽOV.

Kontakty

EKO EU, s.r.o.

Staničná 2308/1
921 01 Piešťany

 

Email:
office.ekoeu@gmail.com

Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa